พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสามิตรา กระงานธง  เลขที่สมัคร 631310041  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน