พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนันทวัฒน์ สีเทียวไทย  เลขที่สมัคร 631310040  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน