พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายทัศน์ไท เศิกศิริ  เลขที่สมัคร 631310031  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน