พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอิสริยา เชื้อพันธุ์  เลขที่สมัคร 631310030  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน