พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวีรพงษ์ ไพคำนาม  เลขที่สมัคร 631310025  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน