พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเกวลิน เมามีจันทร์  เลขที่สมัคร 631310022  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน