พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัทชริญา ศรีราภา  เลขที่สมัคร 631310018  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน