พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจารุวรรณ เล็กกระโทก  เลขที่สมัคร 631310015  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน