พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวธีริศรา นามโยธา  เลขที่สมัคร 631310011  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน