พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธัญพิสิษฐ์ สุจริต  เลขที่สมัคร 631310009  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน