รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2564-2565

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำรายงานตัว
1 651310569 นางสาวสุดารัตน์ จันทาคีรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)-บธ.บ. 4 ปี
2 651310840 นางสาวกมลชนก แพนสิงห์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี
3 651310659 นางสาวสุจิรา คะสา เคมี-วท.บ. 4 ปี
4 651310730 นางสาววนิดา ลุนอุบล นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
5 651311105 นางสาวมีนญาดา หงษ์คำ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี
6 651311139 นายภัทรพล อัฐมาตย์ ทัศนศิลป์-ศป.บ. 4 ปี
7 651312788 นายคุณานนท์ ไชยเลิศ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
8 651314036 นางสาวพชรภรณ์ กู้ตระกูล ภาษาจีน-ศศ.บ. 4 ปี
9 651314026 นายก้องกิดากร แก้วคำศรี นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
10 651313245 นายทรงวุฒิ ฟองบาลศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี
11 651311209 นางสาวจิตตราพร ตันทวงค์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
12 651313901 นางสาวพิจิตรา สุพร ทัศนศิลป์-ศป.บ. 4 ปี
13 651313474 นางสาววรัชยา หมื่นจูม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
14 651310327 นางสาวศิลินทิพย์ พ่ออามาตย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี
15 651314050 นางสาวกรกนก มะลิรส รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
1 
2415 /1700