รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2564-2565

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำรายงานตัว
1 641310656 นางสาวกมลพรรณ ชื่นจิตร์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี
2 641310321 นางสาวปรียานุช แก้วประเสริฐ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี
3 641310122 นายอนุชา ผาใต้ ภาษาจีน-ศศ.บ. 4 ปี
4 641510954 นายถิรวัฒน์ ฤทธิ์ขันธ์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
5 641313503 นางสาวพรรวลี วงษาเนาว์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
6 641313893 นางสาวอลิษา ถินนอก ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
7 641314294 นายอนุวัฒน์ จันฤาไชย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
8 641311582 นายธีรยุทธ ชาตรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)-บธ.บ. 4 ปี
9 641315036 นางสาวจุฑามาศ คำเห็น สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. 4 ปี
10 641314227 นางสาวอนงนาฏ วังทะพันธ์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
11 641314413 นายกฤติพงศ์ เสราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
12 641314485 นายอมรเทพ จันทะแสน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
13 641314522 นายเกียรติศักดิ์ มอญปาก เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
14 641311710 นายทินรัตน์ ไชยธงยศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
15 641310870 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจีน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
1 
2630 /1222