รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำรายงานตัว
1 671511653 นางสาวกฤษณา แง้นาเหนือ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
2 671511654 นางสาวกัณฐิกา ตุ่ยไชย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต-วศ.บ. 4 ปี เรียนดี
3 671511657 นายชนาธิป ระนา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
4 671511658 นางสาวสมิตานันท์ สำราญวงศ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
5 671511660 นางสาวกรณิพัท จตุพรพล รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
6 671511663 นางสาวสิริกร จันทรา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
7 671511670 นางสาวรวีวรรณ แสงโยธา สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. 4 ปี เรียนดี
8 671511674 นางสาวนงลักษณ์ น้อยเลิศบุญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี คนดี
9 671511675 นางสาวมณฑิรา อินบุญญา คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
10 671511680 นางสาวจิตรดา สีอุดม คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
11 671511685 นางสาวชมพูนุช มนทะการ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี เรียนดี
12 671511686 นางสาวณิชนันทร์ แก้วปีลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
13 671511687 นางสาวศศิกานต์ ลอยพิลา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
14 671511689 นางสาวกมลนิตย์ เทศนา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
15 671512261 นายนายอนุวัช โทรัตน์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
1 
2967 /2426