รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำรายงานตัว
1 641310602 นางสาวปิยะนุช คำศรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี
2 641311321 นางสาวจิราภร พรหมไพสนฑ์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี
3 641311336 นายธนวัต ไวว่อง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
4 641310005 นายสุพจน์ หนูป้อง คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
5 641310136 นางสาวปฏิมาพร ศรีผูย นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
6 641311189 นายศุภณัฐ ไมตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
7 641312030 นางสาวภัคจิรา เสนาพล บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี
8 641310035 นางสาววรางคณา โคตรผาย ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี
9 641311657 นางสาวอาทิตยา ศรีกวดแก้ว รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
10 641310614 นางสาวกุลจิตรณัฐา สิงห์สุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี
11 641311747 นางสาววรรณธิดา มีนเกษร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
12 641310088 นางสาวศศิธร สุพรรณ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี
13 641310333 นางสาวอาทิตยา นามจันโท ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
14 641311911 นายอานันท์ พูผานี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี
15 641310157 นางสาวอาทิตยา ดีโคตร์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
1 
489 /24