รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัว  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 631970448 นางสาวธิติรัตน์ สุขสำราญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
2 631970578 นางสาวโชติรส เผื่อนศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
3 631970251 นายชินวุฒิ ฉายชัยภูมิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
4 631970026 นางสาวชนัญชิดา รุดชาติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
5 631970347 นางสาวสุธีลดา โพธิทองดี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
6 631970134 นายวีระศักดิ์ พิจารณ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
7 631970168 นางสาวกนกอร พาชอบ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
8 631970239 นางสาวนภาลัย แสงทอง ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
9 631970306 นางสาวสุดารัตน์ แก้วมาลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
10 631970147 นางสาวพิมพ์สุดา งิ้วไชยราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 631970420 นางสาวมัทนา หมุนวงศ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
12 631970038 นางสาวหทัยทิพย์ ใจวงษ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
13 631970436 นางสาวธมลวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
14 631970030 นางสาวสุทธิดา แสงอ่อน ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
15 631970067 นางสาวไพรวัลย์ หมุนทอง ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
16 631970015 นางสาวกมลชนก เนินสุทธิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
17 631970065 นางสาวพิชญารัตน์ เทพคันที ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
18 631970366 นางสาวรักษ์สุดา ศรีชัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
19 631970209 นางสาวสุชานาฎ พรมโครต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
20 631970299 นางสาววรรณภา หอมจำปา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
189 /170
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 6   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00น. ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์