ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ปีการศึกษา 2563

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -11.00 น. ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ไม่พบข้อมูล
245 /0
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-11.00 น. ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์