ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 641940160 นายทศพล ใจดี การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
2 641940438 นางสาวสตรีรัตน์ บุญเฮ้า การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
3 641940445 นายวิทยา นาศฤงคาร การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
4 641940450 นายกันตพัฒน์ เดชาพิทักษ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
5 641940470 นางสาวพรพรรณทิพย พรรณุวงษ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
6 641940487 นายศุภชัย? โพธิราช การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
7 641940493 นางสาวกชกร ฝ่ายพงษา การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
8 641940535 นายนายฐาปกรณ์ พรมพุ้ย การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
9 641940542 นางสาวดลยา โพธิมนต์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
10 641970046 นางสาวธนพร คะสุดใจ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 641940010 นางสาวพิมพิลา อำนาจ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
12 641940011 นายขชล ไชยเทพ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
13 641940024 นายนัฐพล พันโน การบริหารการศึกษา-ค.ม.
14 641940224 นางสาวณัฐฏิกานต์ ศรีโภคา การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
15 641940066 นายไพวัลย์ ปุ้งคำข้าว การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
16 641940528 นายอภิชาติ หัตถนิรันต์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
17 641940273 นางสาวจิราพร ทาระกะจัด การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
18 641940229 นางสาวสุวณีย์ พิมพะวะ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
19 641940031 นางสาวขวัญฤดี คนซื่อ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
20 641940244 นางสาวสุธาสินี สอนสุข การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
400 /354