ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 641940027 นายอาวัชนนท์ อิ่มเพ็ง การบริหารการศึกษา-ค.ม.
2 641940569 นางวนิดา พิมเสน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
3 641940568 นางสาวอภิสรา เวียงคำ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
4 641940567 นางสาวนิตยา ดอบุตร วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
5 641940566 นายจตุรวิทย์ วงละคร ฟิสิกส์-แผน ข-วท.ม.
6 641940565 นายสุรพล คอนหาว วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
7 641940564 นายศษพร แก้วลา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
8 641940563 นางสาวนวรัตน์ แสงจันทร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
9 641970498 นางสาวพรนิภา รัตนคุณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
10 641970425 นางสาวพัชรมน จันทรเสถียร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 641970396 นางสาวสีไพร ใจทัศน์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
12 641970332 นางสาววรารัตน์ สายบุญเกตุ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
13 641940580 นายอังชลี คนเพียร การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู)-ค.ม.
14 641940576 นายณัฐดนัย เศียรทอง รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
15 641940575 นางสาวจารุมน รติพรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
16 641940573 นายจิรภาส หลอดเงิน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
17 641970381 นายวิภพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
18 641970314 นางโชติกา เจริญสุข ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
19 641970195 นายเอกภพ ยะไวทย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
20 641970174 นางสาวภัทราวี ภูลวรรณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
400 /354