กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวนภัสสร สาลีเพ็ง  เลขที่สมัคร 631311644  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว