กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวชนิกา จ้อยจีด  เลขที่สมัคร 631311509  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว