กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายนรากร โปวังสา  เลขที่สมัคร 631311341  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว