กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายปรินทร เสาบุบผา  เลขที่สมัคร 631311240  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว