กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวรมิตา โสมหา  เลขที่สมัคร 631311050  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว