กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายธนศักดิ์ หารคำอุ้ย  เลขที่สมัคร 631310965  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว