กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวนริณี บุญเรืองจักร  เลขที่สมัคร 631310906  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว