กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายอำพันธ์ยุทธ เหนือโพธิ์ทอง  เลขที่สมัคร 631310873  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว