กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวชนัญชิดา นาโสก  เลขที่สมัคร 631310846  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว