กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวชนิการ์ สุขเปรมปรี  เลขที่สมัคร 631310262  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว