กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวกิตติกา ด่างเกษี  เลขที่สมัคร 631310216  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว