กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวนุษบา ค้ายกับคำ  เลขที่สมัคร 631310189  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว