กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวพลอยไพริน พ่อตาแสง  เลขที่สมัคร 651711365  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว