กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายอัมรินทร์ วงศ์เจริญ  เลขที่สมัคร 651710523  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว