กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวรุจิรา เวียงพรมมา  เลขที่สมัคร 651710410  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว