กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ สิบตำรวจโทภาณุพงศ์ อินทะนิล  เลขที่สมัคร 651420704  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว