กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ สิบตรีคมกริช ด้วงทา  เลขที่สมัคร 651420649  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว