กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ สิบตำรวจโทพัฒนศักดิ์ บังลาด  เลขที่สมัคร 651420614  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว