กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวรุ่งรัศมี วัฒนพานิชกิจ  เลขที่สมัคร 651420576  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว