กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายฆนรุจ สมสมัย  เลขที่สมัคร 651420542  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว