กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายนที ทมทะวา  เลขที่สมัคร 651420471  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว