กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายก้องกิดากร แก้วคำศรี  เลขที่สมัคร 651420450  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว