กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ สิบเอกสุวิจักขณ์ โพธิ์ศรี  เลขที่สมัคร 651420352  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว