กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายกานต์พฤทธิ์ ขัดทรายขาว  เลขที่สมัคร 651420312  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว