กำลังใช้งาน:ระบบรับสมัครรอบ 2.2 การรับแบบโควตา( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี)
 
 
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัครรอบที่ 2.2
การรับแบบโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี)

เลือกประเภท
 

รหัสประจำตัวประชาชน  

       

 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)