กำลังใช้งาน:ระบบรับสมัครรอบ 2.2 การรับแบบโควตา( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี)
 
 
แก้ไขข้อมูลโรงเรียนเดิม
  
เลือกประเภท
 

รหัสประจำตัวประชาชน

       

 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)