พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัฐพล รักถิ่น  เลขที่สมัคร 571110004  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน