ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกทั่วไปและให้โอกาศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 ภาคปกติ

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ  หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2248 /1735
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุม ๑
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
     5.ให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวกรอกข้อมูลประวัติรายงานตัวที่เว็บไซต์ http://register.snru.ac.th แล้วพิมพ์มายื่นในวันรายงานตัว