ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2557
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-10.30 น.
ณ  หอประชุมสัตตบงกช อาคาร ๑๑ (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) ม.ราชภัฏสกลนคร

เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่ได้สถานะการกรอกข้อมูล  
581970004นายพิชญานนท์วัจนสุนทรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970005นางสาววรางคณาไตรทองประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970006นางธิดารัตน์ไชยหมื่นประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970007นางสาวทิวาพรมุลคำเกตประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970008นางสาววรรณภาสาสุดประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970009นางสาวเสาวนีย์คำแหงประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970010นางสาวอลิศคิดโสดาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970011นางสาวพัชนีย์ศรีแสนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970013นางสาวศิริขวัญจันทร์โคตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970014นายณัฐวุฒิอุตหลุดประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
12345678910...

190 /176
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 22  สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-10.30 น.
ณ  หอประชุมสัตตบงกช อาคาร ๑๑ (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.ให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวกรอกข้อมูลประวัติรายงานตัวที่เว็บไซต์ http://register.snru.ac.th แล้วพิมพ์มายื่นในวันรายงานตัว