พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกฤษฎา บุญศรี  เลขที่สมัคร 631311721  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน