พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสินีนาฎ ชูใจ  เลขที่สมัคร 631311707  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน