พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปรียารัตน์ ศรีนา  เลขที่สมัคร 631311573  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน