พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกริกการัณย์ คำภูษา  เลขที่สมัคร 631311245  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน