พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เต็ม  เลขที่สมัคร 631310999  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน