พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุฑาทิพย์ บุญมา  เลขที่สมัคร 631310936  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน