พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนัญชิดา นาโสก  เลขที่สมัคร 631310846  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน